Przemysł elektrotechniczny / galwanika

W przypadku pokrywania powierzchni metalami, woda jest używana jako medium myjące   i w ten sposób wchodzi w kontakt z metalami ciężkimi, takimi jak miedź, ołów, cynk, nikiel i chrom. Powższe metale ciężkie w rozpuszczonej formie są szkodliwe dla środowiska i mogą być przekazane do biologocznej oczyszczalni dopiero po przeprowadzeniu procesu oczyszczania. Przykładem jest miedź, która w zależności od koncentracji może być wysoce toksyczna dla organizmów organicznych. Metale ciężkie muszą być przekształcane z powrotem do postaci nierozpuszczonej i usunięte ze ścieku. Proces ten określany jest jako wytrącanie metali ciężkich.

Aby móc odprowadzić ścieki do kanalizacji miejskiej, musiy być osiągnięta wymagana wartość pH. W tym celu należy przeprowadzić neutralizację ścieku. Może to nastpąpić szarżami w urządzeniach do obróbki ścieków lub jak również w instalacjach przepływowych.

Dokałdna regulacja wartości pH jest niezbędnym warunkiem wytrącania metali ciężkich. Nasze urządzenia OKO-tech do oczyszczania ścieków są wyposażone w funkcję pomiaru wartości pH na wejściu oraz wyjściu i regulują ją zgodnie z wartością zadaną. Dla bardzo skompleksowanych metali ciężkich takich jak przy bezprądowym powlekaniu niklem, stosujemy wyparki w celu zmniejszenia ilości odpadu, a tym samym generujemy koncentrat zawierający metale ciężkie które w odrębynm procesie podlegają recyclingowi.

Zelety naszych urządzeń do obróbki ścieku

  • minimalne stężenie resztkowe,
  • znikoma ilość osadu,
  • zautomatyzowane sterowanie procesem,
  • niezawodne oddzielanie toksycznych metali ciężkich, również w skompleksowanej postaci.

Tak funkcjonuje niezawodne zachowanie dopuszczalnych wartości granicznych

Dla tych złożonych procesów z zakresu przemysłu elektronicznego, służymy pozyskanym w praktyce wieloletnim doświadczeniem. Planujemy i budujemy oczyszczalnie ścieków przemysłowych pod klucz.

SAF4 Download Fallstudie

col1
col2

Przykłady zastosowania w przemyśle elektortechnicznym / galwanice

Do pobrania przykłady obróbki ścieku w przemyśle elektrotechnicznym / galwanice

col3
col4