Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą - niezależnie od podstawy prawnej. W przypadku zwykłego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność za siebie, naszych przedstawicieli ustawowych lub zastępców prawnych do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 EUR za szkody materialne i 100.000,00 EUR za szkody majątkowe w każdym indywidualnym przypadku. Nie ma to wpływu na dalszą odpowiedzialność cywilną
•    a) za szkody wynikłe z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
•    b) za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązek, którego wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganie partner umowy regularnie się powołuje i może polegać); w takim przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.